Pomiary i Kalibracje

Kalibracja przyrządów pomiarowych i przetworników

Wykorzystując nasze doświadczenie z testów kwalifikacyjnych i walidacyjnych prowadzimy szereg pomiarów/wzorcowań okresowych:

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych, przetworników (ciśnienie, temperatura, wilgotność, czas, obroty). Możliwość wykonania wzorcowania u klienta, co usprawnia proces, a czas trwania wzorcowania zmniejsza się co najmniej trzykrotnie. Świadectwa potwierdzające wyniki z wzorcowań zawierają odpowiednio oszacowaną niepewność pomiaru

Badania rozkładu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych/produkcyjnych/archiwach itp.

Badania integralności filtrów HEPA

Monitoring ilości cząsteczek w pomieszczeniach

Pomiary poziomu oświetlenia w pomieszczeniach

Pomiary/re/kwalifikacje central HVAC (różnica ciśnienia, temperatury, wilgotności, przepływu powietrza, pomiary balometryczne), symulowanie działań systemów automatycznych (zmiany ustawień, regulacji poprzez symulowanie wielkości elektrycznych)

Re/kwalifikacje cieplarek i komór klimatycznych

Pomiary/re/kwalifikacje komór laminarnych i dygestoriów

Pomiary instalacji czystych - sprężone gazy, woda czysta, para czysta

Pomiary/re/kwalifikacje urządzeń produkcyjnych (mieszalniki, homogenizatory, wieże fluidyzacyjne, kapsułkarki, saszetkarki, czopkarki, blistrzarki itp.);

Pomiary/re/kwalifikacje systemów RMS i BMS

Współpracujemy również z akredytowanymi laboratoriami w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Do pomiarów i wzorcowań wykorzystujemy własny, wysoce specjalistyczny sprzęt pomiarowy, w tym m.in:

Piec kalibracyjny Fluka 9142 oraz sondy Pt 100

Multikalibrator Beamex MC-6 z modułem ciśnienia -1:20 bar i modułem różnicy ciśnień ± 1kPa oraz pompką niskociśnieniową

Termo-Precyzja multichannel
V/A/Ω recorder

Sanwa multimeter

Komora klimatyczna
Testo Huminator II

Termoanemometr, anemometr wiatraczkowy, miernik wielofunkcyjny Testo 480:

Przyrządy do pomiaru prędkości przepływu powietrza, pomiarów objętościowych oraz pomiaru temperatury przepływanego powietrza

Pozwalają na wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów prędkości przepływu

Zastosowanie: pomiar przepływu powietrza w systemach HVAC, regulacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, identyfikacja nieszczelności instalacji, odbiory instalacji (pomieszczenia w tym magazyny, linie produkcyjne, pokoje klimatyczne) w zależności od potrzeb i wymagań Klienta

Luksomierz do miernika Testo 480 (również w asortymencie przyrządów ecv) pozwala na pomiar poziomu natężenia oświetlenia m.in. w budynkach, biurach, drogach ewakuacyjnych

Przyrządy posiadają certyfikat producenta oraz aktualne świadectwa wzorcowania akredytowanych laboratoriów wzorcujących

Balometr Testo 420

Przyrząd do pomiaru przepływu powietrza

Pozwala na pomiar prędkościowy i objętościowy powietrza na kratkach wentylacyjnych, pomiar strumienia powietrza w systemach HVAC, w pomieszczeniach o dużych kubaturach np. magazynach, szpitalach itp.

Przyrząd posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Multikalibrator Beamex MC-6 z modułem ciśnienia

Multikalibrator ciśnienia, temperatury oraz sygnałów elektrycznych o wysokiej dokładności

Przyrząd przeznaczony do pracy u Klienta na miejscu lub w terenie

Pozwala na przeprowadzenie szybkich i dokładnych pomiarów sygnałów elektrycznych, jak również jako kalibrator pozwala na precyzyjne wzorcowanie różnych przyrządów procesowych

Przyrząd posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Licznik cząstek Lasair III 350L + generator aerozolu

Licznik cząstek stałych w powietrzu, spełniający wymagania ISO 14644-1: 2015 oraz ISO 21501-4

Pozwala na pomiar liczby cząstek stałych w powietrzu, szczególnie w pomieszczeniach czystych oraz instalacjach sprzężonego powietrza

Przeznaczony jest zarówno do zdalnego, jak i mobilnego rutynowego monitorowania liczby cząstek

Stosowany również do badania integralności filtrów HEPA, tj. badania wydajności filtrów HEPA oraz nieszczelności powstałych przy ich montażu

Licznik cząstek stałych posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Generator aerozolu pozwala precyzyjnie nadać określoną liczbę cząstek stałych, tym samym umożliwia łatwe przeprowadzenie badania integralności filtrów u Klienta

Komora klimatyczna Testo Huminator II

Komora klimatyczna wraz z sondą referencyjną służąca głównie do przeprowadzania wzorcowań małych przyrządów do pomiaru temperatury oraz wilgotności

Przyrząd może być użyty u Klienta w celu przeprowadzenia wzorcowań w/w przyrządów

Posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Miernik punktu rosy Vaisala DM70

Przenośny miernik punktu rosy pozwalający na określenie ciśnienia punktu rosy gazów sprężonych

Przyrząd pozwala na charakterystykę ciśnienia gazów sprężonych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Na przykład, w transporcie materiałów stałych i sypkich, stosowane przenośniki do przemieszczania produktu opierają się na dobrze wysuszonym i filtrowanym powietrzu tak, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu. Ciągły monitoring i kontrola punktu rosy jest często wymogiem dla instalacji rozdzielczej powietrza dla procesów suszenia, pakowania. Uprzedni pomiar umożliwia uruchomienie zaworów sterujących procesem

Posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Piec kalibracyjny Fluka 9142 oraz sondy Pt 100

Przyrząd pozwala na wykonywanie kalibracji pętli przekaźników, kalibracji porównawczych lub prostej inspekcji czujników termopary

Pozwala na przeprowadzenie kalibracji w terenie bez wpływu na parametry metrologiczne

Dzięki szerokiemu spektrum temperatur (od -25 do 150 stopni Celcjusza) piec wykorzystywany jest w różnych procesach przemysłu farmaceutycznego i chemicznego

Przyrząd posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Rejestratory temperatury i wilgotności Rotronic HL-1D

Przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności przeznaczone są do przeprowadzenia mappingu – rozkładu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (magazyny, linie produkcyjne, laboratoria, pokoje klimatyczne)

Posiadają certyfikat producenta oraz aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez ecvalidation

Tachometr Testo 470

Miernik do optycznego i mechanicznego pomiaru prędkości obrotowej

Pozwala na pomiar prędkości obrotowej urządzeń w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym

Przyrząd posiada certyfikat producenta oraz aktualne świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium pomiarowego

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia